Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Adres: ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Gdańsk

TEL. 58 555 83 80, 506 474 217

FAX. 58 550 78 80

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Europeistyka (zobacz kierunki) Architektura Wnętrz Ekonomia (zobacz kierunki)
Business and Languages (zobacz kierunki) Finanse i Rachunkowość (zobacz kierunki) Ekonomia on-line!
Finanse i Rachunkowość on-line!

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura Krajobrazu Architektura Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Architektura Finance and Accounting ACCA Accreditation Finanse i Rachunkowość (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Uczelnie.pl

Przygotowując naszą ofertę z informacjami o studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, braliśmy pod uwagę, analizy zawarte w Raporcie Komisji Europejskiej „Europa 2020”.

Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię i europeistykę a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz oraz architekturę.

Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk
rektor

Misja i strategia Sopockiej Szkoły Wyższej - Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)


Misją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą.

W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

 • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
 • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
 • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
 • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

 • Strategia uczelni przewiduje sprawną i efektywną jej organizację, która powinna doprowadzić do uzyskania zakładanych przez uczelnię mierzalnych efektów jej działania:

 • wzrostu liczby dobrze wykształconych absolwentów, gotowych do podjęcia pracy lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej w każdym miejscu na świecie,
 • wzrostu liczby prowadzonych badań naukowych na bazie różnorodnych modeli finansowania np. granty badawcze, partnerstwo publiczno-prywatne, środki Unii Europejskiej,
 • rozszerzenia współpracy międzynarodowej,
 • rozszerzenia współpracy z praktyką gospodarczą,
 • zapewnienie możliwości kontynuacji nauki absolwentom uczelni na drugim stopniu kształcenia,
 • zapewnienie absolwentom uczelni możliwości permanentnego kształcenia poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim,
 • poprawa infrastruktury dydaktycznej poprzez utworzenie pracowni specjalistycznych oraz dodatkowych powierzchni dydaktycznych,
 • rozbudowanie platformy e-learningowej dla potrzeb studiów, kursów i szkoleń.
 • BUSINESS AND LANGUAGES (B&L) - Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)


  Pierwsze tego typu studia w Polsce!

 • studia I STOPNIA wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych,
 • kierunek na międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej,
 • połączenie studiów biznesowo-ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków obcych,
 • 50% programu studiów stanowią języki obce
 • GWARANTOWANA praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych,
 • program studiów przygotowany z praktykami biznesu,
 • absolwent Business and Languages będzie doskonale przygotowany  do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w korporacjach międzynarodowych
 • absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni
 • Stypendia w SSW - Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

  Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:
 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe,artystyczne
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

 • Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie: www.ssw-sopot.pl

  Zasady rekrutacji - Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)


  Zasady rekrutacji dla studiów I stopnia (studia inżynierskie i studia licencjackie) oraz II stopnia (studia magisterskie)

  Terminy rekrutacji:

 • na semestr zimowy: 06.05. – 30.10.
 • na semestr letni: 02.01. – 15.02.

 • Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) przeprowadza rekrutację dwa razy w każdym roku akademickim. Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku (kalendarzowego). Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (październik-pierwsza połowa lutego) i drugiego, letniego (druga połowa lutego-czerwiec, wakacje, wrzesień).

  Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie (na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i na Wydziale Architektury) oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach. W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Europeistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) . W Chojnicach dokonujemy rekrutacji tylko na studia niestacjonarne, na kierunki: Ekonomia i Europeistyka.

  Dokumenty rekrutacyjne Kandydat składa następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia – magisterskie)
 • dowód osobisty do wglądu w biurze rekrutacji
 • 3 fotografie zgodne z wymogami do dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej (w przypadku dokonania
 • opłaty wpisowej na konto uczelni)
 • opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi
 • umowa o studiowanie (2 egzemplarze)
 • załącznik nr 1 – opłaty za studia w Sopockiej Szkole Wyższej (2 egzemplarze)
 • załącznik nr 2 – deklaracja wyboru kierunku i sposobu płatności (2 egzemplarze)
 • ankieta osobowa

 • Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność podpisanej umowy za wyjątkiem studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz oraz kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) oraz studiów II stopnia na kierunku Architektura.

  Polecane Uczelnie w Gdańsku