Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A - www.studiagdansk.com

top

Strona główna

Studia Gdańsk
img_ucz
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
logo_ucz

ul. 3 Maja 25A zobacz na mapie>>

80-802 Gdańsk, woj. pomorskie

tel.: 58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora, fax.: 58 722 08 80

www: www.ateneum.edu.pl

e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Pedagogika

spec. Edukacja i opieka nad małym dzieckiem - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Opieka nad ludźmi starszymi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Resocjalizacja z socjoterapią - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Resocjalizacja z terapią uzależnień - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Wychowanie przedszkolne z kształtowaniem artystycznym dziecka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Pedagogika

spec. Diagnoza i terapia pedagogiczna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia dające uprawnienia nauczycielskie) - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika dorosłych - zarządzanie zasobami ludzkimi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika ogólna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

W kilku słowach o wydziale...

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Specjalność jest adresowana do kandydatów na studia II stopnia, którzy są absolwentami studiów licencjackich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studiów o specjalności nauczycielskiej, studiów dających przygotowanie pedagogiczne. Specjalność Diagnoza i terapia pedagogiczna jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,MODUŁ IV. Rozporządzenie to zakłada, że przygotowanie do zawodu nauczyciela na studiach może być poszerzone o przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu czy prowadzenia zajęć. Studiowanie na tej specjalności zapewnia przygotowanie merytoryczne do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej. Pozwala uzyskać kwalifikacje do rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci mogą pracować zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w których udzielane wsparcie takim dzieciom.

Edukacja i opieka nad małym dzieckiem

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy z dziećmi do 6 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka, także w przedszkolach, punktach przedszkolnych .

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Otrzymuje on bowiem wiedzę teoretyczną i umiejętności metodyczne umożliwiające pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą z małym dzieckiem w wymienionych wyżej placówkach i instytucjach.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Nauka trwa 3 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności, która ma charakter studiów uzupełniających, jest doskonalenie warsztatu pedagogiczno-psychologicznego i metodycznego niezbędnego do samodoskonalenia w zakresie specjalności uzyskanej na studiach I stopnia. Specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na studiach drugiego stopnia daje wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do pracy zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia dające uprawnienia nauczycielskie)

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności, która ma charakter studiów kwalifikacyjnych, jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej. Daje także wiedzę i umiejętności do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwiające tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z ADHD, dysleksją, zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz dla uczniów zdolnych.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej oraz do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Opieka nad ludźmi starszymi

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem specjalności jest zdobycie przez studentów, przyszłych opiekunów osób starszych, wiedzy oraz umiejętności w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania oraz usług ukierunkowanych na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób w wieku podeszłym, wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy w środowisku domowym seniorów jak i organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób starszych takich jak: Kluby Seniora, Uniwersytety III Wieku, Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Hospicja, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe.

Pedagogika dorosłych - zarządzanie zasobami ludzkimi

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest pogłębienie przez studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Specjalność ta daje możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy łącząc elementy pedagogiki, socjologii i psychologii z elementami zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci mogą podejmować pracę w organizacjach i instytucjach oświatowych, instytucjach pozarządowych, zakładach pracy zajmując się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.], ich organizacją, wspomaganiem i motywowaniem osób podejmujących naukę w wieku dorosłym. Mogą być także organizatorami przekwalifikowywania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest pogłębienie przez studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych i aktywizacją [zawodową, artystyczną, sportową i in.] osób starszych. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach oświatowych, opiekuńczych zajmujących się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.]oraz działających na rzecz aktywizacji osób starszych.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnie

Pedagogika ogólna

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest przygotowanie do twórczej aktywności zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi na studiach I stopnia oraz do umiejętnego rozpoznawania i badania problemów pedagogicznych.

Specjalność Pedagogika ogólna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Przygotowanie do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych w tym do pracy w szkolnictwie.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest przygotowanie kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

Specjalność ta daje uprawnienia do ubiegania się o zatrudnienie w poradniach, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, jako asystenci i opiekunowie środowiskowi; w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych itp.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy zawodowej w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego. Odbyte studia dają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania i realizowania projektów badawczych oraz do dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze tej specjalności.

Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna:

 • uczy profilaktyki, diagnozy oraz terapii w resocjalizacji,
 • zapewnia znajomość metodyki pracy kuratora sądowego,
 • zapewnia znajomość metodyki pracy w zakładzie poprawczym i w innych placówkach penitencjarnych,
 • uczy tworzenia i realizacji środowiskowych programów psychoprofilaktycznych, dotyczących zapobiegania różnym formom patologii społecznej,
 • uczy wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 • *Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

  Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

  Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

  Celem specjalności, która ma charakter studiów uzupełniających, jest zdobycie wiedzy z zakresu profesjonalnego organizowania wczesnej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością.
  Studenci nauczą się podejmowania odpowiednich działań wspomagających rozwój dziecka oraz posiądą zdolności takie jak: rozpoznanie, konstruowanie programów rewalidacyjnych, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami.

  *Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

  Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

  Resocjalizacja z socjoterapią

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z socjoterapią daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

  Resocjalizacja z terapią uzależnień

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z terapią uzależnień daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, placówkach diagnostyczno-rozdzielczych, w placówkach pomocowych, w placówkach terapii uzależnień, w zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

  Wychowanie przedszkolne z kształtowaniem artystycznym dziecka

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

  Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy w przedszkolu, szczególnie w przedszkolach o profilu artystycznym.. Specjalność przygotowuje także do wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

  Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.
  Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

  Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, szczególnie w przedszkolach o profilu artystycznym, czy też akcentujących znaczenie ekspresji twórczej dla rozwoju dziecka [np. freinetowskich]. Otrzymuje on bowiem wiedzę teoretyczną i umiejętności metodyczne umożliwiające pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w instytucjach realizujących edukację dzieci w wieku przedszkolnym.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  WSB zaprasza do konkursu inicjatyw studenckich

  WSB zaprasza do konkursu inicjatyw studenckich

  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie Najlepsza Inicjatywa Studencka. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów szukających dofinansowania swoich pomysłów. Termin nadsyłania projektów konkursowych upływa 19 listopada br., a pula nagród w tegorocznej ...

  czytaj więcej >>

  GSW zaprasza na całoroczne kursy językowe i dla maturzystów

  GSW zaprasza na całoroczne kursy językowe i dla maturzystów

  Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w całorocznych kursach językowych, których adresatami są zarówno studenci, jak i maturzyści przygotowujący się do przyszłorocznego egzaminu. Szkolenia organizowane są przez Studium Języków Obcych GSW. Osoby zainteresowane udziałem ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

  Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

  W dniu 31 sierpnia br. Politechnika Gdańska uruchomiła nowy portal MOST Wiedzy, którego celem jest ułatwienie dostępu do bazy naukowej uczelni. Z innowacyjnego projektu skorzystają nie tylko przedsiębiorcy i środowisko naukowe, ale także wszystkie osoby zainteresowane otwartą, ...

  czytaj więcej >>

  Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

  Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

  W dniu 20 czerwca br. Uniwersytet Gdański rozpocznie rekrutację na nowy rok akademicki 2017/2018. Uczelnia prowadzić będzie nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Łącznie Uniwersytet przygotował 15 546 miejsc na kierunkach prowadzonych ...

  czytaj więcej >>

  WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

  WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznym Letnim kursie języka polskiego. Jest to już kolejna edycja szkolenia połączonego z licznymi atrakcjami, organizowana przez uczelnię. Dwutygodniowy kurs trwać będzie od 18 do 29 września ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy