Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A - www.studiagdansk.com

top

Strona główna

Studia Gdańsk
img_ucz
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
logo_ucz

ul. 3 Maja 25A zobacz na mapie>>

80-802 Gdańsk, woj. pomorskie

tel.: 58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora, fax.: 58 722 08 80

www: www.ateneum.edu.pl

e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Pedagogika

spec. Edukacja i opieka nad małym dzieckiem - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Opieka nad ludźmi starszymi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Resocjalizacja z socjoterapią - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Resocjalizacja z terapią uzależnień - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Wychowanie przedszkolne z kształtowaniem artystycznym dziecka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Pedagogika

spec. Diagnoza i terapia pedagogiczna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia dające uprawnienia nauczycielskie) - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika dorosłych - zarządzanie zasobami ludzkimi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika ogólna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

W kilku słowach o wydziale...

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Specjalność jest adresowana do kandydatów na studia II stopnia, którzy są absolwentami studiów licencjackich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studiów o specjalności nauczycielskiej, studiów dających przygotowanie pedagogiczne. Specjalność Diagnoza i terapia pedagogiczna jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,MODUŁ IV. Rozporządzenie to zakłada, że przygotowanie do zawodu nauczyciela na studiach może być poszerzone o przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu czy prowadzenia zajęć. Studiowanie na tej specjalności zapewnia przygotowanie merytoryczne do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej. Pozwala uzyskać kwalifikacje do rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci mogą pracować zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w których udzielane wsparcie takim dzieciom.

Edukacja i opieka nad małym dzieckiem

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy z dziećmi do 6 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka, także w przedszkolach, punktach przedszkolnych .

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Otrzymuje on bowiem wiedzę teoretyczną i umiejętności metodyczne umożliwiające pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą z małym dzieckiem w wymienionych wyżej placówkach i instytucjach.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Nauka trwa 3 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności, która ma charakter studiów uzupełniających, jest doskonalenie warsztatu pedagogiczno-psychologicznego i metodycznego niezbędnego do samodoskonalenia w zakresie specjalności uzyskanej na studiach I stopnia. Specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na studiach drugiego stopnia daje wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do pracy zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia dające uprawnienia nauczycielskie)

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności, która ma charakter studiów kwalifikacyjnych, jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej. Daje także wiedzę i umiejętności do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwiające tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z ADHD, dysleksją, zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz dla uczniów zdolnych.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej oraz do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.

Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

Opieka nad ludźmi starszymi

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem specjalności jest zdobycie przez studentów, przyszłych opiekunów osób starszych, wiedzy oraz umiejętności w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania oraz usług ukierunkowanych na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób w wieku podeszłym, wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy w środowisku domowym seniorów jak i organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób starszych takich jak: Kluby Seniora, Uniwersytety III Wieku, Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Hospicja, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe.

Pedagogika dorosłych - zarządzanie zasobami ludzkimi

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest pogłębienie przez studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Specjalność ta daje możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy łącząc elementy pedagogiki, socjologii i psychologii z elementami zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci mogą podejmować pracę w organizacjach i instytucjach oświatowych, instytucjach pozarządowych, zakładach pracy zajmując się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.], ich organizacją, wspomaganiem i motywowaniem osób podejmujących naukę w wieku dorosłym. Mogą być także organizatorami przekwalifikowywania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest pogłębienie przez studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych i aktywizacją [zawodową, artystyczną, sportową i in.] osób starszych. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach oświatowych, opiekuńczych zajmujących się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.]oraz działających na rzecz aktywizacji osób starszych.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnie

Pedagogika ogólna

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest przygotowanie do twórczej aktywności zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi na studiach I stopnia oraz do umiejętnego rozpoznawania i badania problemów pedagogicznych.

Specjalność Pedagogika ogólna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Przygotowanie do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych w tym do pracy w szkolnictwie.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest przygotowanie kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

Specjalność ta daje uprawnienia do ubiegania się o zatrudnienie w poradniach, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, jako asystenci i opiekunowie środowiskowi; w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych itp.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy zawodowej w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego. Odbyte studia dają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania i realizowania projektów badawczych oraz do dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze tej specjalności.

Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna:

 • uczy profilaktyki, diagnozy oraz terapii w resocjalizacji,
 • zapewnia znajomość metodyki pracy kuratora sądowego,
 • zapewnia znajomość metodyki pracy w zakładzie poprawczym i w innych placówkach penitencjarnych,
 • uczy tworzenia i realizacji środowiskowych programów psychoprofilaktycznych, dotyczących zapobiegania różnym formom patologii społecznej,
 • uczy wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 • *Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

  Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

  Nauka trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

  Celem specjalności, która ma charakter studiów uzupełniających, jest zdobycie wiedzy z zakresu profesjonalnego organizowania wczesnej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością.
  Studenci nauczą się podejmowania odpowiednich działań wspomagających rozwój dziecka oraz posiądą zdolności takie jak: rozpoznanie, konstruowanie programów rewalidacyjnych, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami.

  *Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

  Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

  Resocjalizacja z socjoterapią

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z socjoterapią daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

  Resocjalizacja z terapią uzależnień

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Resocjalizacja z terapią uzależnień daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resortu edukacji i prowadzonych przez instytucje pozarządowe, w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładach poprawczych, kurateli sądowej, placówkach diagnostyczno-rozdzielczych, w placówkach pomocowych, w placówkach terapii uzależnień, w zakładach karnych resortu sprawiedliwości, policji oraz straży miejskiej. Specjalność przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

  Wychowanie przedszkolne z kształtowaniem artystycznym dziecka

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

  Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy w przedszkolu, szczególnie w przedszkolach o profilu artystycznym.. Specjalność przygotowuje także do wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

  Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe.
  Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom za pośrednictwem Biura Karier.

  Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, szczególnie w przedszkolach o profilu artystycznym, czy też akcentujących znaczenie ekspresji twórczej dla rozwoju dziecka [np. freinetowskich]. Otrzymuje on bowiem wiedzę teoretyczną i umiejętności metodyczne umożliwiające pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w instytucjach realizujących edukację dzieci w wieku przedszkolnym.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

  Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

  W dniu 31 sierpnia br. Politechnika Gdańska uruchomiła nowy portal MOST Wiedzy, którego celem jest ułatwienie dostępu do bazy naukowej uczelni. Z innowacyjnego projektu skorzystają nie tylko przedsiębiorcy i środowisko naukowe, ale także wszystkie osoby zainteresowane otwartą, ...

  czytaj więcej >>

  Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

  Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

  W dniu 20 czerwca br. Uniwersytet Gdański rozpocznie rekrutację na nowy rok akademicki 2017/2018. Uczelnia prowadzić będzie nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Łącznie Uniwersytet przygotował 15 546 miejsc na kierunkach prowadzonych ...

  czytaj więcej >>

  WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

  WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznym Letnim kursie języka polskiego. Jest to już kolejna edycja szkolenia połączonego z licznymi atrakcjami, organizowana przez uczelnię. Dwutygodniowy kurs trwać będzie od 18 do 29 września ...

  czytaj więcej >>

  PG zaprasza na galę finałową konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”

  PG zaprasza na galę finałową konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”

  Na dzień 8 czerwca br. (czwartek) zaplanowano przeprowadzenie finałowej gali konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologi Politechniki Gdańskiej. W konkursie wybrany zostanie najlepszy pomysł biznesowy przygotowany ...

  czytaj więcej >>

  Dzień otwarty GSW już 10 czerwca!

  Dzień otwarty GSW już 10 czerwca!

  Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do odwiedzenia murów kampusu akademickiego przy ulicy Biskupiej 24B, podczas nadchodzącego Dnia otwartego, który odbędzie się w sobotę 10 czerwca 2017 r. Wydarzenie organizowane jest z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, studentach GSW ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy